خدمات پس از فروش نمایندگی  مدیران خودرو
خیاط زاده کد 422
Image

نمایندگی برتر از نظر کیفیتاز نظر خدماتدر سطح استان

مشتریان محترم تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی کد 422، به منظور بهره‌مندی از مجهزترین خدمات تعمیرگاه مدیران خودرو خواهشمند است به یکی از دو روش زیر اقدام فرمایید: تماس با امور پذیرش تعمیرگاه یا پر کردن فرم تعیین وقت تعمیر

نمایندگی خدمات پس از فروش مدیران خودرو خیاط زاده -کد 422

شماره تماس پذیرش: 06135560107
شماره تماس واحد ترخیص : 06135560106